• Med verktyget Anavitor beräknar vi klimatpåverkan för ditt byggprojekt direkt från 3D-ritningar, mängdförteckningar eller kalkyler.

  • Vill eller kan inte räkna själv?
    Då kan du få hjälp med beräkningarna av våra erfarna medarbetare. Alltid , vid uppstarten eller när du inte hinner!

  •           ANAlys – analys, utvärdering
               VITa - livet
               ORbita – omloppsbana, kretslopp

     … dvs analys av livets kretslopp eller med andra ord ett verktyg för livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnader (LCC)

Livscykelresurser

Resurser används vid byggnation i form av främst material, arbete, underentreprenader (material och arbete sammanslaget) och maskiner. I Anavitor så betraktar vi arbetet i sig självt som icke miljöpåverkande. Däremot så hanteras material och maskiner i beräkningen.

Livscykelresursen (LC-resurs) är en sammantagen benämning på material med mycket likartad miljöpåverkan och ett livscykeluppträdande (underhåll, utbyte och rivning) som följer samma mönster. För att förenkla arbete med Anavitor så kopplas LC-resursen till underlagets, kalkylen eller mängdförteckningens resurser eller CAD-filens byggnadselement eller resurser. Detta görs genom att man korsrefererar beräkningsunderlagets resurs mot en LC-resurs i Anavitor. Korsreferensen uttrycks i en mängomvandlingsformel och en datakvalitet som talar om hur bra överensstämmelsen mellan underlaget och LC-resursen är.

LC-resursens påverkan hanterar både den påverkan som byggs in och den påverkan som konsumeras vid byggnationen. Genom att underhåll och utbyte specificeras på en tidslinje så kan också LC-resursens uppträdande användas för att beräkna LCC (Livscykelkostnad).

Copyright (c) 2017 Anavitor Privacy Statement Terms Of Use