Räkna Anavitor

Beräkningsunderlag

Anavitor hanterar olika typer av beräkningsunderlag. Generellt kan sägas att ju i senare ett processen underlag tas ut, destå mer detaljerat är det och ger därför ett mer tillförlitligt resultat.

Kalkylsystem

Kalkyler, produktionskalkyler eller anbudskalkyler tas fram för att säkerställa ett byggprojekts ekonomi. Dessa underlag bygger på ritningar och beskrivningar som är framtagna i projektets projektering. Här finns detaljerade uppgifter om mängden av material, hur mycket extra som går åt (spill). Allt är prissatt och i projektet så litar man på dokumentet. Det som skiljer material från kalkylsystemen med material från modeller och mängder är att varje resurs är prissatt så att underlaget för en LCC (Livscykelkostnad) finns med. 

En nackdel är att kalkylen kommer in i ett sent skede av projektet där det är för sent att påverka utformningen av byggprojektet.

De flesta kalkylsystem i Sverige har ett export-format som kallas sbXML och det använder vi för att importera underlaget från kalkylen till Anavitor. Kalkylsystem som stöder sbXML är MAP, BidCon, SPIK, Sektionsfakta m.fl.

Mängdförteckningar

Mängdförteckningar tillhandahålls av olika byggkonsulter och kan liknas vid kalkyler som inte är prissatta. Mängdförteckningar produceras i kalkylsystemen eller i speciella mängdavtagningsverktyg som ibland kan producera sbXML-filer. Exempel på detta är de mängdförteckningar som tas fram av Mängda. 

Mängdförteckningen har samma nackdelar som kalkylen men saknar fördelen med prissättningen.

3D-modeller

3D-modeller tas fram i CAD-system som hantera 3D. En förutsättning för att Anavitor skall kunna beräkna objekt som kommer från en 3D-modell är att CAD-systemet kan exportera modellen till ifc-format. Anavitor läser sedan av ifc-formatet och strukturerar beräkningsunderlaget. 

Den riktiga fördelen med 3D ligger i att detta material tas fram mycket tidigt i projekteringen och då har man möjlighet att påverka utformningen i projektet. Man kan "enkelt" ta fram olika lösningsförslag och visa hur de skiljer sig åt m.h.t. miljöbelasningen och då främst klimatpåverkan. 

Nackdelen med 3D-modellen är främst att den inte innehåller kostnader, att den inte tar hänsyn till det som konsumeras på byggarbetsplatsen samt att den oftast kräver handpåläggning vid inläsningen.

Tillbaka